Partnering Societies

Present Executive Committee 2018-19

Dr Sameer Shrivastava

President

Dr Soumitra Kumar

President-Elect

Dr K Raghu

Vice-President

Dr Manish Bansal

Honorary General Secretary

Dr G Gnanavelu

Joint Secretary

Dr Rahul Mehrotra

Treasurer

Dr S Shanmugasundaram

Immediate Past President

Dr Hansa Gupta

Immediate Past Secretary

Dr Satish C Govind

JIAE Editor

Member

Dr Sudarshan Nagpal

(Saharanpur)

Dr Arunangshu Ganguly

(Durgapur)

Dr G Rajesh

(Kozhikode)

Dr K M Krishnamoorthy

(Thiruvananthapuram)

Dr Sunil Bohra

(Bengaluru)

Dr U P Singh

(Chandigarh)

Dr S Veeramani

(Madurai)

Dr Rishikesh Shah

(Thane)

Dr. Debika Chatterjee

(Kolkata)

Permanent Co-Opted Members

Dr Savitri Shrivastava

Dr S K Parashar

Dr G Vijayaraghavan

Dr J C Mohan

Dr P Krishnamraju

Dr Rakesh Gupta

Dr S K Kaushik

Dr A V Anjaneyulu

Dr R Alagesan

Dr R J Manjuran

Dr S T Yavagal

Dr R R Kasliwal

Dr Nitin Burkule

Dr V Amuthan

Dr H K Chopra