Partnering Societies

National Advisory Panel 2018-19

Dr. S.K Parashar

Chair, Int’l IAE Affairs
& Scientific Advisory Committee

Dr. Sameer Shrivastava

President

Dr. Soumitra Kumar

President-Elect

Dr. Manish Bansal

Honorary General Secretary

Dr. Arunangshu Ganguly

Organizing Secretary

Dr Savitri Shrivastava

Dr G Vijayaraghavan

Dr J C Mohan

Dr P Krishnamraju

Dr Rakesh Gupta

Dr S K Kaushik

Dr A V Anjaneyulu

Dr R Alagesan

Dr R J Manjuran

Dr S T Yavagal

Dr R R Kasliwal

Dr Nitin Burkule

Dr V Amuthan

Dr H K Chopra

Dr S Shanmugasundaram

Dr K Raghu

Dr Satish C Govind

Dr Sankar Mitra

Dr Pradip Kumar Deb

Dr Arup Dasbiswas

Dr Achyut Sarkar

Dr Mrinal Kanti Das